Kodeks Etyki Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski to dokument, który określa zestaw zasad, norm i wartości, którymi powinni się kierować Członkowie oraz pracownicy Izby w swojej działalności biznesowej i społecznej. Jest to rodzaj wytycznych etycznych, które mają na celu zapewnienie uczciwego, odpowiedzialnego i profesjonalnego zachowania wszystkich zaangażowanych stron w działalności izby oraz jej reprezentacji.

Kodeks etyki Izby Gospodarczej pełni kilka kluczowych funkcji:

  1. Kierowanie Działalnością: Kodeks etyki stanowi wskazówki dotyczące etycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez Członków Izby. Określa standardy w obszarach takich jak uczciwość w relacjach handlowych, rzetelność w komunikacji, przestrzeganie prawa i regulacji oraz szanowanie praw pracowników;
  2. Wizerunek i Reputacja: Kodeks etyki pomaga budować i utrzymywać pozytywny wizerunek Izby Gospodarczej oraz jej Członków. Działanie zgodnie z etycznymi normami przyczynia się do wyższej reputacji wśród interesariuszy, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej;
  3. Zasady Konkurencji: Kodeks etyki często zawiera zasady fair play w konkurencji, aby zapobiegać nieuczciwemu działaniu, dyskredytowaniu konkurentów lub naruszaniu standardów konkurencji;
  4. Odpowiedzialność Społeczna: Dokument uwzględnia zasady dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu, włączając w to kwestie ekologiczne, społeczne i etyczne, które mogą mieć wpływ na lokalne społeczności;
  5. Relacje Wewnętrzne: Kodeks etyki reguluje relacje wewnętrzne między pracownikami i zarządem Izby, zachęcając do współpracy, otwartej komunikacji i szacunku;
  6. Postępowanie w Sytuacjach Konfliktowych: Kodeks etyki zawiera wytyczne dotyczące postępowania w sytuacjach konfliktowych, takich jak wyjaśnianie różnic z partnerami biznesowymi czy rozwiązywanie sporów;
  7. Kierowanie Rozwojem: Kodeks etyki promuje ciągły rozwój zawodowy Członków Izby, zachęcając do uczestnictwa w szkoleniach, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Reasumując, kodeks etyki Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski stanowi ramy etyczne, które kierują działaniami jej Członków i pracowników, a także mają pozytywny wpływ na ich relacje z klientami, partnerami biznesowymi i lokalną społecznością