GŁÓWNE CELE I ZADANIA Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski zgodnie ze Statutem i przyjętymi uchwałami Rady IGPW

 • tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych Członków Izby;
 • opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów normatywnych w tym zakresie;
 • opracowywanie i kierowanie do organów administracji państwowej i samorządowej wniosków, opinii, informacji i zapytań w sprawach gospodarczych;
 • dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 • opiniowanie wniosków członków Izby skierowanych do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych z zakresem działalności Izby;
 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
 • kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej;
 • organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
 • rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki;
 • podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • prowadzenie Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji przy Izbie;
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi;
 • podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, a szczególnie wśród młodzieży;
 • podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych;
 •  prowadzenie działalności na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych, w tym promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych i wykluczonych ze środowiskiem gospodarczym.