Centrum Mediacji

Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, lub w trakcie jego trwania, strony mogą zwrócić się do Centrum Mediacji przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski z siedzibą w Pile z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.
Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora prowadzą negocjacje, wypracowując obopólnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja odbywa się wyłącznie za zgodą stron. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, jak również nie przekreśla prawa stron do dochodzenia swoich racji przed sądem w przypadku jej nie zawarcia.
Mediator jest neutralny wobec stron i ich konfliktu, wspiera przebieg negocjacji, w tym przełamanie pojawiającego się w rozmowach impasu, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga stronom w odkryciu ich rzeczywistych interesów, doprowadzając do wypracowania porozumienia i zawarcia ugody.
Wszczęcie mediacji zawiesza bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed tym sądem.

Zalety Mediacji

Poufność

Oszczędność kosztów

Brak zbędnego formalizmu

Szybkość

Brak koncentracji na wygranej

Zindywidualizowany kontakt stron

Trwałość uzgodnień mediacyjnych

Mediatorzy przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski w Pile
Jacek Kieruj Prezes oddziału pilskiego Centrum Mediacji
Tomasz Tojza Mediator Pilskiego Centrum Mediacji
Joanna Michowska Mediator Pilskiego Centrum Mediacji
Skontaktuj się z nami biuro@izba.pila.pl 67 212 30 59