W dniu 31 marca br. informowaliśmy w naszym alercie, iż przepisami ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostało uregulowanie, zgodnie z którym „Zakłady pracy są obowiązane zapewnić: a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.”

 

W związku z ww. przepisem powzięliśmy w Kancelarii zasadniczą wątpliwość, czy ww. obwiązek dotyczy wszystkich stanowisk pracy, a więc także tych, w przypadku których zapewnienie przez pracodawcę ww. odległości jest niemożliwie ze wglądów technicznych lub organizacyjnych (np. na niektórych liniach produkcyjnych). Z tego względu, w dniu wczorajszym zdecydowaliśmy się na podjęcie telefonicznej interwencji w Departamencie Prawnym KPRM celem zwrócenie uwagi na konsekwencję wprowadzenia w życie przepisu ww. brzmieniu, polegającą przede wszystkim na konieczności natychmiastowego wstrzymania pracy przez wszystkie zakłady pracy, które – z przyczyn obiektywnych – nie będą w stanie zapewnić stosowania tego wymogu.

 

Miło nam poinformować, iż w dniu wczorajszym zostało wydane nowe ROZPORZĄDZENIE (w załączeniu) zmieniające ww. ROZPORZĄDZENIE m.in. w ten sposób, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisu „odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

Mając na względzie powyższe wskazujemy, iż uchylony został bezwzględny obwiązek zapewniania przez pracodawców rzeczonego odstępu na wszystkich stanowiskach pracy, przez co – przy założeniu zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej – działalność ww. zakładów pracy może być, w zgodzie z przepisami prawa, kontynuowana.

Kancelaria Prawa Pracy Szuszczyński/Kamińska

michal.szuszczynski@szuszczynski.pl
tel.: +48 603 682 197
ul. Wrocławska 6/37
61-837 Poznań