Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursów. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia sprzedawcy – łącznie dla 7 uczestników projektu których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

W dniu 16.08.2017 r. DOKONANO WYBORU OFERENTA:

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017 r. na przeprowadzenie szkolenia/kursu sprzedawcy – łącznie 7 uczestników projektu których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w dniu 08.08.2017 r na stronie internetowej Zamawiającego tj.: www.igpw.pila.pl oraz umieszczone w Bazie Konkurencyjności funduszy Europejskich.

                W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny 1 oferty złożonej do dnia 16.08.2017 r. do godz. 15.30.

Data wpływu oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto na os.

Punkty

16.08.2017

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

3185,00

Kryterium a) – 60 pkt.

Kryterium b) – 10 pkt.

70 pkt.

 

W oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym wybrano następującego wykonawcę:

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.      

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

 

Wybrany wykonawca spełnia wszystkie kryteria udziału w przedmiotowym postępowaniu w tym  kryterium braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.