W imieniu Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” zapraszamy do złożenia oferty Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7; 45.23.32.90-8; 30.19.21.70-3. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji Głównego wykonawcy zadania w ramach projektu „Oznakowanie Kajakowego Szlaku Wodnego rzeki GWDY na odcinku Ujście – Lubnica – etap III” – Jastrowie – Lędyczek współfinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.