Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursów. Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie szkolenia kwalifikacji zawodowej wstępnej na przewóz towarówn – łącznie dla 15 uczestników projektu powyżej 30 roku życia których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

W dniu 16.08.2017 r. DOKONANO WYBORU OFERENTA:

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017 r. na przeprowadzenie szkolenia/kursu kwalifikacji zawodowej wstępnej na przewóz towarów dla uczestników kursu kierowcy zawodowego C+ E – łącznie 15 uczestników projektu których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w dniu 08.08.2017 r na stronie internetowej Zamawiającego tj.: www.igpw.pila.pl oraz umieszczone w Bazie Konkurencyjności funduszy Europejskich.

 

                W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny 1 oferty do dnia 16.08.2017 r. do godz. 15.30.

Data wpływu oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto na os.

Punkty

16.08.2017

Centrum Szkoleń  Perfect – Ewa Furmanek

Ul. Szybowników 4/3

64-920 Piła

2500,00

Kryterium a) – 60 pkt.

Kryterium b) – 40 pkt.

100 pkt.

               

W oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym wybrano następującego wykonawcę:

 

Centrum Szkoleń Perfect – Ewa Furmanek        

Ul. Szybowników 4/3

64-920 Piła

 

Wybrany wykonawca spełnia wszystkie kryteria udziału w przedmiotowym postępowaniu w tym  kryterium braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.