Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursów. Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie szkoleń/kursów dla trzech grup – łącznie 50 uczestników projektu których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

 

W dniu 08.02.2017 r. DOKONANO WYBORU OFERENTA:

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.02.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów dla trzech grup (Część 1 – 20 os.; Część 2 – 15 os.; Część 3 – 15 os.) – łącznie 50 uczestników projektu których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w dniu 01.02.2017 r na stronie internetowej Zamawiającego tj.: www.igpw.pila.pl oraz wysłane pocztą elektroniczną do czterech potencjalnych oferentów działających w przedmiotowej branży.

 

                W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny 1 oferty na wszystkie trzy części zamówienia złożonej do dnia 08.02.2017 r. do godz. 15.30.

Część przedmiotu zamówienia

Data wpływu oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto na os.

Punkty

CZĘŚĆ 1

08.02.2017

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

1800,00

Kryterium a) – 60 pkt.

Kryterium b) – 20 pkt.

80 pkt.

CZĘŚĆ 2

08.02.2017

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

4040,00

Kryterium a) – 60 pkt.

Kryterium b) – 10 pkt.

70 pkt.

CZĘŚĆ 3

08.02.2017

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

1500,00

Kryterium a) – 60 pkt.

Kryterium b) – 10 pkt.

70 pkt.

 

               

W oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym wybrano następującego wykonawcę:

CZĘŚĆ 1

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.      

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

 

CZĘŚĆ 2

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.      

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

 

CZĘŚĆ 3

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.      

Ul. Różana Droga 1a

64-920 Piła

 

Wybrany wykonawca spełnia wszystkie kryteria udziału w przedmiotowym postępowaniu w tym  kryterium braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.