W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Podczas spotkania poza przedstawieniem sprawozdania merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej za 2015 r. oraz udzielenia absolutorium Radzie Izby oraz Komisji Rewizyjnej dokonano wyborów uzupełniających do Organów Izby. Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony przez Panią Joannę Banach, natomiast skład Rady Izby uzupełniono o dwóch nowych członków tj. Sławomira Wojnowskiego oraz Bartłomieja Grenia.

Jednocześnie dziękujemy za długoletnią, owocną i oddaną pracę oraz wkład w rozwój Izby ustępującej ze składu Rady Izby Pani Grażynie Sobieraj i życzymy wielu sukcesów i dalszej współpracy w ramach Izby.