W dniach 30-31 października 2017 r. w Pile odbędzie się szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla sektora MMŚP.  Na szkoleniu – obok informacji o PPP – uczestnicy będą mogli dowiedzieć się od strony praktycznej, jak przygotować się do składania ofert na ogłoszone postępowania w formule PPP, jak budować konsorcja z innymi firmami i w ten sposób uczestniczyć w ogłoszonych postępowaniach.

Termin: 30-31 października 2017 r., od godziny 8:30 do 16:30
Miejsce: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego 8, Piła
Adresaci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa; właściciele i pracownicy (również osoby samo zatrudnione)
Zapisy i informacje: Beata Włodarczyk,  67 212 30 59, biuro@izba.pila.pl

Szkolenie „Zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP” odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne – budowanie konkurencyjności MMŚP”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w partnerstwie z firmą szkoleniową Trustcon Sp. z o.o.

Z jednej firmy udział wziąć może jedna osoba. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona

Zakres szkolenia:

-co to jest partnerstwo publiczno- prywatne, ramy prawne wdrażania projektów PPP

-praktyczne przygotowanie do składania ofert

-budowanie konsorcjum z innymi firmami

-wynagrodzenia partnera

-podział ryzyka w projektach PPP

-analiza dokumentacji przetargowej

-analiza udanych przedsięwzięć

-przykładowa dokumentacja przetargowa

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

-wzrost prestiżu firmy

-zwiększenie  zaufania klientów

-pewny zysk w perspektywie długoterminowej

-pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych

-zwiększenie skali świadczenia usług

-podział ryzyka między firmę a podmiot publiczny

-pozyskanie zysków od stron trzecich

-uzyskanie pomocy w tworzeniu konsorcjum

-uzyskanie pomocy w nawiązaniu relacji z dużymi podmiotami

-networking biznesowy

Dla kogo:

-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa , właściciele, pracownicy, osoby samozatrudnione z siedzibą zarejestrowaną w Polsce ( poza firmami działającymi w sektorze transportu oraz powiązane z podmiotami publicznymi)

Cena:

-dzięki dofinansowaniu z PO WER, za dwudniowe szkolenie zapłacą Państwo tylko 117,12 zł (sto siedemnaście złotych, dwanaście groszy )- dofinansowanie wynosi 90 %

-cena zawiera : -materiały szkoleniowe

                        – catering- obiad oraz kawa, herbata, woda w trakcie przerw)

                        -zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Warunek udziału w szkoleniu:

– dostarczenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów zgłoszeniowych wymaganych regulaminem szkoleń, dostępne na stronie www.poznajppp.pl/warunki- pomagamy wypełnić wszelkie dokumenty

 

-dokonanie wpłaty 117,12 zł , która stanowi wkład własny przedsiębiorcy w kosztach szkolenia ( udział niesie za sobą przyznanie przedsiębiorcy pomocy de minimis)

Wpłat należy dokonać na rachunek: 68 1020 1127 0000 1002 0272 5547

Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego

Ul. Noakowskiego 24

00-668 Warszawa

NIP 118 171 27 61

REGON 015613863-00020

Tytuł przelewu:

Udział w szkoleniu ogólnym z zakresu PPP_PIŁA_30-31.10.2017_IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SZKOLENIA

Wszelkich informacji udziela:

Anna Latusek, tel. 22 435 95 02, anna.latusek@ippp.pl

Beata Włodarczyk,tel. 67 212 30 59, biuro@izba.pila.pl