Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Kancelarią Zamówień Publicznych Kleczewska & Jęcka,
zapraszają w dniu 20 października 2016 r., w godzinach 10:00-13:45 na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników w następujących tematach:
 
Agenda warsztatów
Prawo zamówień publicznych 2016 – zarys zmian wprowadzonych nowelizacją
1. Formy wsparcia Zamawiającego
2. Konsorcjum
3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
4. Podwykonawca
5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6. Kryteria oceny ofert
7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
9. Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ
10. Wadium
11. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
12. Terminy – w postępowaniu i umowach
13. Odwrócona procedura badania ofert
14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
15. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
16. Przepisy przejściowe
Inne zagadnienia dotyczące struktur, doświadczenia praktyczne dużych przedsiębiorstw.
 
 
Wszystkie zgłoszone i potwierdzone osoby w szkoleniu zapraszamy do Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 8 – sala konferencyjna beżowa (wejście do budynku od strony Rogalika).
 
Koszt udziału:
 
Członkowie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – bezpłatnie
Uczestnicy niezrzeszeni – 50 zł brutto / osoba
 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia znajduje się tutaj:
Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia