Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości zatrudnienia” RPWP.06.02.00-30-0207/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.01.2018 r. szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu (26 Kobiet i 24 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatów: pilskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego woj. wielkopolskiego; w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest również:

– zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
– wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy,
– wzrost kompetencji przedsiębiorczych,
– zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży,
– podjęcie pracy przez minimum 20. uczestników.
 

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.01.2018.
Wartość projektu: 912 353,13 zł.

 

Najważniejsze efekty projektu

– liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 50,
– liczba osób, która uzyskała kwalifikacje po opuszczeniu programu – 50,
– liczba osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), po opuszczeniu programu – 22.

 

Adresaci projektu – Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do 50. osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, zamieszkujących powiat pilski, złotowski lub czarnkowsko-trzcianecki.

 

Wparcie oferowane w ramach projektu

Przedmiotem projektu jest podjęcie szeregu działań skierowanych do 50 uczestników projektu, których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia. Realizacji celu służyć będzie organizacja następujących działań:

 

  1. Poradnictwo zawodowe – polegać będzie na wypracowaniu indywidualnej oferty dla każdego uczestnika projektu, zapewnienie  kompleksowego wsparcia, którego celem będzie znalezienie pracy po zakończeniu projektu.

Każdy uczestnik projektu odbędzie indywidualne 6-godzinne spotkanie z DORADCĄ ZAWODOWYM, które będzie miało na celu:

– diagnozę sytuacji zawodowej i identyfikację potrzeb, weryfikację możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn pozostawania bez zatrudnienia i określenie problemu zawodowego;

– stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu, dobór kierunku szkolenia zgodnie z predyspozycjami zawodowymi lub dotychczasowym kierunkiem kształcenia (poszerzenie posiadanych kwalifikacji).

 

2. Szkolenia zawodowe – szkolenia zawodowe odgrywać będą istotną rolę w dostarczaniu na rynek pracy wykwalifikowanych specjalistów średniego szczebla, których potrzebują zwłaszcza nowoczesne podmioty gospodarcze. Każdy z uczestników projektu skierowany zostanie na kurs spośród proponowanych w projekcie, które zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania najlepiej odpowiada jego predyspozycjom i daje największą gwarancję znalezienia pracy.

 

Typy szkoleń:

– Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – 160 godz., 20 os.

– Kurs kierowca zawodowy C+E – 95 godz., 15 os.

– Kurs projektanta grafiki i multimediów – 50 godz., 8 os.

– Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 50 godz.- 7 os.

Podczas szkoleń każdy uczestnik otrzyma STYPENDIUM SZKOLENIOWE.

 

3. Staże zawodowe – każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na PŁATNY 5-miesięczny staż zawodowy, ściśle powiązany z nowo nabytymi umiejętnościami. Staże odbywać się będą w firmach z branż, których dotyczyły kursy i będą zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego, w subregionie Północnej Wielkopolski.

 

4. Pośrednictwo pracy – polegać będzie na indywidualnym wsparciu każdego uczestnika projektu po ukończeniu kursów i stażu. Wsparcie ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia, dzięki zdobytym na poprzednich etapach umiejętnościom i doświadczeniom. W ramach zad. każdy uczestnik odbędzie 8-godz. spotkań z POŚREDNIKIEM PRACY.

 

Uczestnikom zapewniamy

– bezpłatny udział w projekcie,
– stypendium szkoleniowe,
– stypendium stażowe,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,

 

Zgłoszenie do projektu

Aby dokonać zgłoszenie do udziału w projekcie należy wypełnić i złożyć w biurze projektu lub wysłać pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną następujące dokumenty:

– Formularz rekrutacyjny

– Uzasadnienie chęci udziału w projekcie

– Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy osób bezrobotnych)

– Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 

Rekrutacja – Od 01.01.2017 r.

1. Złożenie Dokumentów rekrutacyjnych, weryfikacja kryteriów formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 50 roku życia lub/i długotrwale bezrobotne lub/i niepełnosprawne:

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Wolny
kom. 607 224 707
email: dyrektor@izba.pila.pl