Pilska Izba Gospodarcza otwiera Sąd Arbitrażowy w Pile. Co to oznacza dla pilan ?

Sąd Arbitrażowy zwany także polubownym to sąd przyjazny ludziom. Strony mają wpływ na kształt postępowania sądowego i same wybierają arbitrów. Strony siedzą wygodnie, na każdą prośbę stron można zarządzić przerwę, częstować się kawą i herbatą, nikt na nikogo nie krzyczy i nie grozi kryminałem. Arbitraż jest dyskretny i gwarantuje poszanowanie tajemnic handlowych. Koszt sprawy jest znacznie niższy (wpis jest o 30% tańszy niż przed sądem powszechnym), a czas postępowania znacznie krótszy (zazwyczaj do 6 miesięcy). Arbitrzy często lepiej rozumieją biznes niż sędziowie, można ich wybrać stosownie do ich specjalizacji i doświadczenia.

Kto będzie mógł korzystać z sądu arbitrażowego?

Wszyscy przedsiębiorcy. Przedmiotem spraw mogą być wszelkie sprawy majątkowe i niemajątkowe z wyłączeniem spraw o  alimenty. Warunkiem jest wcześniejsze zapisanie właściwości sądu arbitrażowego w umowie lub zgoda obu stron sporu. Liczymy, że pilskie firmy, w szczególności spółki komunalne wprowadzą odpowiednie zapisy do swoich umów. Przed arbitrażem najczęściej rozpatruje się sprawy o zapłatę należności handlowych, z umów najmu, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich. Z usług Sądu będzie można także korzystać w sytuacji gdy sąd powszechny odsyła strony do mediacji.

Czy takie orzeczenia sądu będą uznawane ?

Wyroki są uznawane w Polsce i 150 krajach na całym świecie, które ratyfikowały Konwencję Nowojorską z 1958r. Sprawa raz rozpoznana przez Sąd Arbitrażowy nie może być rozpoznawana przez sąd powszechny. Jeżeli strona nie chce wykonać wyroku Sądu Arbitrażowego możemy stosunkowo szybko uzyskać tzw. klauzulę wykonalności czyli stempel sędziego sądu powszechnego nakazujący wykonanie postanowień wyroku arbitrażowego.

Jakie są wady Sądu Arbitrażowego ?

Wadą jest to, że jest w Polsce mało znany i wykorzystywany, więc na początku trudno przekonać do niego innych przedsiębiorców. Ale to razem musimy zmienić.

Powszechnie uznanymi zaletami sądu arbitrażowego są?

  • szybkość postępowania,
  • dążenie do zawarcia ugody,
  • poufność postępowania (bez rozgłosu niszczącego prestiż firmy),
  • odformalizowanie i elastyczność procedury,
  • możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa),
  • niższe wpisy od pozwów, aniżeli w postępowaniu przed sądami powszechnymi – oszczędność,
  • jednoinstancyjność postępowania.

 

W związku z powyższym, chcieliśmy zachęcić Państwa do poddawania wszystkich sporów mogących wyniknąć z Państwa działalności, jako przedsiębiorców, właśnie pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Sąd Arbitrażowy zajmuje się wszelkimi sporami o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty.

Sąd Arbitrażowy będzie mógł rozpatrzyć określoną sprawę, jeżeli:
1) strony w umowie poddały (poprzez tzw. zapis na Sąd) rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym,
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,
3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
4) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.

Zarazem Sąd Arbitrażowy może prowadzić mediację na podstawie:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.
Wzorcowy zapis na Sąd Arbitrażowy (zamieszczany w umowie) jest następujący:
Wszelkie spory majątkowe i niemajątkowe, mogące wynikać z niniejszej umowy, strony zgodnie podają rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy znajdujący się przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski i godzą się na ich rozpoznanie w oparciu o regulamin tego Sądu.