Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Nadnoteckim Instytutem UAM serdecznie zapraszają wszystkie szkoły z subregionu północnej Wielkopolski do nieodpłatnego udziału w II edycji jednodniowych szkoleń komunikacyjnych dla uczniów realizowanych w ramach Programu Edukacyjnego KRUK. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia oczywiście odbywają się w formule zdalnej.

Szkolenia zaplanowano w taki sposób, aby uczestniczący w nich uczniowie kształcąc szeroki wachlarz kompetencji kluczowych, samodzielnie dochodzili do zrozumienia podstawowych mechanizmów komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym. Pojedyncze szkolenie obejmuje dwa bloki:

– warsztaty, podczas których uczniowie pracują w grupach, podzielonych na zespoły zgodnie z profilami swoich osobistych zainteresowań (kształcąc swoje kompetencje w zakresie współpracy w grupie i przekazywania myśli, kontaktów interpersonalnych),

– grę dydaktyczną, zaplanowaną tak, aby uczniowie chcąc wygrać w grze wykorzystywali zdobytą na warsztatach wiedzę (kształcąc swoje kompetencje w zakresie logicznego myślenia i analizy faktów, kreatywności i praktycznego wykorzystania wiedzy).

Do udziału w zdalnych szkoleniach zapraszamy 25 osobowe grupy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja do udziału w szkoleniach rozpoczyna się w dn. 19. stycznia, a zakończy w dn. 17. lutego! Realizowana będzie elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia elektronicznego. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Więcej informacji na temat szkoleń i zasad rekrutacji odnajdą Pastwo w załączonych do informacji dokumentach oraz na stronie projektu www.kompetecje.amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia są elementem Programu Edukacyjnego KRUK powstałego w ramach projektu „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży”, który jest realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje

w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania