Firma miesiąca


31.03.2015

Status Sądu Arbitrażowego


STATUT
SĄDU ARBITRAŻOWEGO
IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

Powołując się na Porozumienie z dnia 11 czerwca 2007 r. zawarte pomiędzy:

1. Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Poznaniu,
2. Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu,
3. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu,
4. Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu,
5. Wielkopolskim Klubem Kapitału,
6. Konińską Izbą Gospodarczą,
7. Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie,
8. Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski,
9. Pilską Izbą Gospodarczą,
10. Pleszewską Izbą Gospodarczą,
11. Turecką Izbę Gospodarczą,
12. Regionalną Izbę Gospodarczą w Kaliszu,

w którym wyrażono wolę powołania Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych
Wielkopolski,
stanowi się co następuje :

§ 1

Nazwa i siedziba Sądu Arbitrażowego

1. Sąd Arbitraśżowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, zwany dalej Sądem, ma
swoją siedzibę przy jednej z izb bądź organizacji gospodarczych powołujących ten Sąd.

2. Siedzibą Sądu jest Miasto Poznań.

3. Każda z izb bądź organizacji gospodarczych powołujących Sąd oraz przystępująca do
niego może prowadzić w swojej siedzibie biuro podawcze Sądu dla swoich członków.

4. Postępowanie przed Sądem prowadzone jest na podstawie Regulaminu Sądu. Regulamin
Sądu jest przedstawiany przez Prezesa Sądu Arbitraowego, po zasięgnięciu opinii Prezydium
Sądu Arbitrażowego i Kolegium Elektorów, a zatwierdzany przez odpowiednie władze statutowe
izb i organizacji gospodarczych, które sąd ten powołały.
5. Sąd uywa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

2

§ 2

Organy Sądu Arbitrażowego
Organami Sądu Arbitrażowego są:
1) Prezes Sądu ArbitraŜowego, zwany dalej Prezesem Sądu;
2) Prezydium Sądu ArbitraŜowego, zwane dalej Prezydium Sądu.

§ 3

Prezes Sądu Arbitrażowego

1. Prezesa Sądu powołuje, na okres czteroletniej kadencji, prezes izby bądź organizacji
gospodarczej przy której ma siedzibę Sąd, za zgodą prezesów izb i organizacji gospodarczych
powołujących Sąd, po uzyskaniu opinii Kolegium Elektorów, spośród kandydatów
posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu sędziego, adwokata lub radcy
prawnego.

2. Mandat Prezesa Sądu w trakcie kadencji wygasa w razie:
a) śmierci;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo z winy umyślnej z oskarżenia
publicznego.

3. Prezes izby bądź organizacji gospodarczej przy której ma siedzibę Sąd, za zgodą prezesów
izb i organizacji gospodarczych powołujących Sąd Arbitrażowy, może odwołać
Prezesa Sądu w trakcie kadencji w razie:
a) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków;
b) podjęcia działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem funkcji Prezesa Sądu;
c) zaistnienia innych okoliczności szczególnych, które w świetle zasad współŜycia
społecznego uniemoŜliwiają dalsze pełnienia funkcji Prezesa Sądu.

4. W razie odwołania Prezesa Sądu z przyczyn określonych w ustępie 3-cim, mandat wygasa
z dniem wydania decyzji o jego odwołaniu.

§ 4

Kompetencje Prezesa Sądu Arbitrażowego

1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.

3

2. Do zakresu działania Prezesa Sądu naleŜy w szczególności:

a) wykonywanie obowiązków i uprawnień przyznanych mu w Regulaminie Sądu;
b) opiniowanie projektu planu finansowego Sądu;
c) wnioskowanie o zatwierdzenie projektu oraz wnioskowanie o dokonanie zmian Regulaminu Sądu;
d) promocja działalności Sądu;
e) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi sądami i instytucjami
arbitrażowymi oraz środowiskami naukowymi;
f) zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do dokonywania przez Sąd wypłat;
g) sprawowanie kontroli nad majątkiem pozostającym w dyspozycji Sądu;
h) inne sprawy dotyczące działalności Sądu nie zastrzeżone do właściwości innych organów Sądu.

3. Za pełnienie swojej funkcji Prezes Sądu, otrzymuje wynagrodzenie bądź dietę albo ryczałt
na pokrycie kosztów w wysokości i na zasadach ustalonych przez prezesa izby bądź
organizacji gospodarczej przy której ma siedzibę Sąd.

§ 5

Prezydium Sądu Arbitrażowego

1. Prezydium Sądu jest organem stanowiącym i opiniodawczym Sądu Arbitrażowego.

2. W skład Prezydium Sądu wchodzą:
a) Prezes Sądu;
b) wiceprezesi Sądu;

c) członkowie Prezydium Sądu w liczbie do trzech osób, powołani przez Prezesa Sądu
spośród arbitrów Sądu w trybie przewidzianym w Regulaminie Sądu Arbitrażowego;
d) Sekretarz Sądu Arbitrażowego, zwany dalej Sekretarzem Sądu.

3. Wiceprezesów Sądu powołuje Prezes Sądu spośród kandydatów reprezentujących
wielkopolskie korporacje prawnicze, po zasięgnięciu opinii Kolegium Elektorów. Kadencja
wiceprezesów Sądu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Prezesa Sądu. W
sprawie wygaśnięcia mandatów wiceprezesów Sądu w trakcie kadencji mają zastosowanie
odpowiednio postanowienia § 3.

4. Do zakresu działania Prezydium Sądu należy:

a) określenie kierunków działania Sądu,

b) rozstrzyganie spraw o wyłączenie arbitra od orzekania w zakresie zastrzeżonym
w Regulaminie Sądu na wniosek Prezesa Sądu,

4

c) dokonywanie wpisu na listę arbitrów prowadzoną przez Sąd oraz wykreślenie arbitra z
tej listy;

d) rozpatrywanie, na wniosek Prezesa Sądu lub z własnej inicjatywy, spraw dotyczących
zgodności działania Sądu z wytycznymi Prezydium Sądu.

5. Decyzje Prezydium Sądu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W wypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu.

6. Prezydium Sądu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Prezydium Sądu

zwołuje Prezes Sądu z własnej inicjatywy, ustala ich porządek obrad i im przewodniczy. Prezes
Sądu może zarządzić podjęcie uchwały w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
(tryb obiegowy).

7. Za pełnienie swoich funkcji wiceprezesi Sądu oraz członkowie Prezydium Sądu mogą
otrzymywać wynagrodzenie bądź dietę albo ryczałt na pokrycie kosztów w wysokości i na
zasadach ustalonych przez prezesa izby bądź organizacji gospodarczej przy której ma siedzibę Sąd.

§ 6

Sekretarz Sądu Arbitrażowego

1. Sekretarz Sądu jest organem wykonawczym Sądu podlegającym Prezesowi Sądu.

2. Sekretarza Sądu powołuje i odwołuje Prezes Sądu.

3. Sekretarz Sądu moŜe być pracownikiem izby bądź organizacji przy której ma siedzibę Sąd.

4. Do zakresu działania Sekretarza Sądu naleŜy:

a) wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Sądu;
b) wykonywanie postanowień Prezesa Sądu określonych w Statucie i Regulaminie Sądu;
c) bieżący nadzór nad pracownikami sekretariatu Sądu;
d) udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących funkcjonowania Sądu, zasad

wynikających z Regulaminu Sądu, jak te dotyczących sądownictwa arbitraŜowego,
w tym wykonywania orzeczeń arbitraŜowych;

e) sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu;
f) przygotowanie danych do planu finansowego i bilansu rocznego Sądu;
g) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez organy Sądu.

4. Zastępstwo Sekretarza Sądu, w granicach udzielonych im pisemnie upowaŜnień, sprawują
wyznaczeni pracownicy sekretariatu Sądu.

5. W przypadku gdy dotychczasowy Sekretarz Sądu nie może wykonywać swoich obowiązków
a nowy Sekretarz Sądu nie objął jeszcze swojej funkcji, funkcje Sekretarza Sądu

5

może wykonywać jeden z arbitrów wchodzących w skład Prezydium Sądu.

6. Za pełnienie swojej funkcji Sekretarz Sądu, który nie jest pracownikiem izby bądź organizacji
przy której ma siedzibę Sąd, może otrzymywać wynagrodzenie bądź dietę w wysokości
ustalonych przez Prezesa Sądu.

§ 7

Kolegium Elektorów

1. Tworzy się Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzą prezesi izb i organizacji gospodarczych,
powołujących Sąd Arbitrażowy bądź ich przedstawiciele, Dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Poznaniu bądź jego przedstawiciel, Dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych bądź jego przedstawiciel. Ponadto do składu Kolegium Elektorów mogą
być zaproszeni przez Przewodniczącego Kolegium Elektorów przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele innych organizacji
gospodarczych oraz osoby o powszechnie uznanym autorytecie. Zaproszenie o którym
mowa w zdaniu drugim następuje w imieniu i za zgodą Kolegium Elektorów.

2. Kolegium Elektorów wybiera ze swego składu Przewodniczącego na 4-letnią kadencję,

3. Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów zwołuje prezes izby bądź organizacji
gospodarczej przy której ma siedzibę Sąd.

4. Kolegium Elektorów przedstawia opinię dotyczące powołania na stanowisko Prezesa Sądu,
jego wiceprezesów i arbitrów Sądu Arbitrażowego.

§ 8

Arbitrzy

1. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca
z pełni praw publicznych.

2. Arbiter jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i
umiejętności.

3. Arbitrom z tytułu uczestniczenia przed Sądem przysługuje honorarium w wysokości i na
zasadach określonych w Regulaminie Sądu i taryfie opłat Sądu.

§ 9

Gospodarka finansowa Sądu Arbitrażowego

1. Sąd jest samodzielną, wyodrębnioną jednostka organizacyjną działającą przy izbie bądź
organizacji gospodarczej powołującej Sąd przy której ma swoją siedzibę.

2. Za swoje czynności Sąd pobiera opłaty, których wysokość ustalona jest w taryfie opłat Sądu.

3. Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość Sądu prowadzona jest przez
księgowość izby bądź organizacji gospodarczej, przy której Sąd ma swoją siedzibę.

4. Działalność Sądu finansowana jest z dochodów własnych Sądu pochodzących z wpisów i
opłat sądowych, określonych w Regulaminie Sądu i taryfie opłat Sądu.

5. Sąd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym przygotowanym przez
księgowość Izby, przy której ma swoją siedzibę. Plan zatwierdza prezes tej Izby.

6. W przypadku, gdy środki finansowe pochodzące z wpisów i opłat sądowych o których
mowa w ust. 4 okażą się niewystarczające dla funkcjonowania Sądu, dotacji na ten cel
udzieli izba bądź organizacja gospodarcza, przy której Sąd ma swoją siedzibę.

7. Na fundusze statutowe izb i organizacji gospodarczych powołujących Sąd przekazywane
będą kwoty stanowiące 10% wpisów sądowych od pozwów wnoszonych do Sądu przez ich
członków.

8. Kwoty o których mowa w ust, 1 za dany rok obrachunkowy zostaną przekazane w przypadku
gdy wartość przychodu uzyskiwanego z działalności Sądu przewyŜszy wartość poniesionych
przez Sąd kosztów. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

9. Izby i organizacje gospodarcze powołujące Sąd mają prawo wglądu do dokumentacji finansowej
izby lub organizacji gospodarczej powołującej Sąd, przy której Sąd ma swoją siedzibę,
w zakresie niezbędnym dla obliczenia przypadającego na ich rzecz udziału w dochodach
Sądu.

§ 10

Przepisy przejściowe i końcowe

1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez wszystkich sygnatariuszy
porozumienia powołującego Sąd.

2. Do czasu powołania Prezydium Sądu uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu określone
w Statucie lub Regulaminie Sądu wykonuje Prezes Sądu.

3. Zapisy na sąd polubowny - Stały Polubowny Sąd Gospodarczy Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu traktowane będą od czasu wejścia w Ŝycie niniejszego
statutu jako zapisy na Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Dotyczy
to również postępowań nie zakończonych przez Stały Polubowny Sąd Gospodarczy
przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

4. Sprawy nie zakończone przez Stały Polubowny Sąd Gospodarczy przy Wielkopolskiej
zbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu toczą się dalej według przepisów regulaminu tego
Sądu który w tym zakresie zachowuje swoją moc.

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie w Grapilu

cross border e-commerce

więcej

bezpłatne szkolenie w IGPW

Polski Ład 2.0. Co się zmieni od 1 lipca 2022 roku?

więcej

I Biznes Kontakt IGPW

Wydarzenie dedykowane wyłacznie Członkom IGPW

więcej

Oferty pracy dla Cudzoziemców i Polaków

 Пропозиції роботи

 

 

więcej

szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie 26.04.2022

O procesie restrukturyzacji firmy w naszej Izbie

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w IGPW

 Porozmawiajmy o pomocy dla Ukraińców o obowiązującym stanie prawnym oraz o sytuacji gospodarczej Polska-Rosja i Nowym Ładzie 2022

więcej

#DajemyUkrainieEnergię

  #DajemyUkrainieEnergię

więcej

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW IGPW

"IZBA W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE" -17.03.2022 r.

więcej

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

niezbędnik przedsiębiorcy

https://arbitrazwielkopolski.pl

więcej

spotkanie online dla przedsiębiorców-pożyczki unijne

POŻYCZKI UNIJNE - ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIEBIORCÓW

więcej

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości  w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

więcej

List otwarty IGPW do PGNIG

List otwarty Członków Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski do PGNiG

więcej

szkolenie Polski Ład z Iwoną Kamińską-Lech

Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to 258 stron przepisów, która zmieniła aż 26 ustaw.

więcej

Giełda Pracy

Jeżeli prowadzicie rekrutację, zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia

więcej

Nowi Członkowie IGPW Koncept sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o. w Pile

więcej

Nowi Członkowie IGPW Zaufana Księgowa

Biuro Rachunkowe Zaufana Księgowa Paulina Ziętara

więcej

szkolenie - sprawozdawczość w systemie BDO za 2021

15 marca 2022 roku mija termin sporządzenia w bazie BDO sprawozdania dot. wytwarzanych w roku 2021 odpadów

więcej

Bez krawata

Spotkanie Członków Izby w Klubie Scena

więcej

szkolenie POLSKI ŁAD

szkolenie stacjonarne  POLSKI ŁAD

26 stycznia 2022

więcej

szkolenie - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

szkolenie środowiskowe - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

więcej

7 stycznia, dniem wolnym od pracy

7 stycznia br. dniem wolnym od pracy

więcej

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

więcej

RODO

więcej

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się z nowymi przepisami środowiskowymi

więcej

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

więcej

spotkanie informacyjne dot. CEEB - obowiązek przedsiębiorców

bezpłatne spotkanie informacyjne dot. CEEB

więcej

BEAUTY SHOW by LaLill NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

 BEAUTY SHOW by LaLill 27.11.2021 - NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

więcej

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy 

więcej

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant

spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant
 

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

Praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

więcej

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

więcej

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

szkolenie - Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

więcej

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

więcej

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

więcej

szkolenie środowiskowe, odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

 szkolenie środowiskowe - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

więcej

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego - 23 czerwca 2021 r.

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

więcej

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

więcej

Punkt Szczepień w IGPW

Punkt Szczepień w IGPW

więcej

V Festwil, Piła czuje Bluesa

V festiwal Piła Czuje Bluesa, stanowiący prawdziwe święto dobrej muzyki ❗️❗️❗️

więcej

Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór

Dołącz do rewolucji wodorowej już teraz

więcej

Apel Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Apel Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski do Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów regionu północnej Wielkopolski.

więcej

Szkolenie optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

Optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

więcej

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW spotkanie on-line Przedsiębiorcy-Przedsiębiorcom 27.04.2021 g. 11:00

więcej

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych 22.04.2021

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

więcej

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

więcej

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

więcej

Baza KOBIZE szkolenie on-line 16 lutego

Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

więcej

szkolenie on-line - Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

szkolenie on-line  -  Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

więcej

KOBIZE szkolenie on-line, zapraszamy 3 lutego 2021 r.

 KOBIZE  szkolenie on-line

więcej

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

więcej

Trzy SZKOLENIA on-line z zakresu ochrony środowiska

Trzy SZKOLENIA on-line  z zakresu ochrony środowiska

więcej

szkolenie on-line o wdrożeniu RODO w 7 krokach

szkolenie on-line  o wdrożeniu RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

więcej

Konferencja o edukacji w szkołach północnej Wielkopolski

Konferencja o edukacji  w szkołach północnej Wielkopolski

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników. BAZA BDO KROK PO KROKU.

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników.  BAZA BDO KROK PO KROKU.

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

  • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
  • budowa lojalności wśród klientów
  • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

więcej