Firma miesiąca


04.02.2022

Stanowisko Rady PrzedsiębiorczościWarszawa, 4 lutego 2022 r.
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację
W dyskusji nad dynamicznym wzrostem inflacji zarówno administracja, jak i wiele ośrodków badawczych koncentruje się głównie na czynnikach podbijających ceny, obserwowanych na większości rynków. Wśród nich kluczowe są wygórowane obecnie ceny ropy, gazu, żywności, surowców innych niż energetyczne, a także dostępność i koszty transportu jak i zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw, które raczej nie ustąpią do drugiej połowy b.r. Wśród przyczyn wzrostu cen wymienia się również zderzenie wysokiego popytu (podbijanego w ostatnim czasie działaniami stymulującymi poszczególne gospodarki jak i w związku z wybiciem po recesji wywołanej pandemią Covid-19) z niedoborami podaży występującymi na części rynków towarów i usług. Wzrost cen przypisuje się również przesunięciu części wydatków na konsumpcję usług, bardziej dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią, na konsumpcję produktów przemysłowych.
O ile słuszne jest wskazywanie na wspomniane powyżej czynniki, jako istotnie wpływające na procesy inflacyjne, to błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na nich. Skutkiem tego błędu jest lekceważenie specyficznych dla polskiego rynku czynników, które przyczyniają się do wzrostu kosztów produkcji i w konsekwencji do wzrostu inflacji zarówno konsumenckiej jak i producenckiej. Należy wyraźnie podkreślić, że za wzrost większości z tych kosztów odpowiadają działania lub zaniechania decydentów.
Gospodarczo najistotniejszymi kosztami dla przedsiębiorców, są te związane z prowadzeniem polityki monetarnej, nakierowanej na utrzymywanie niskiej wyceny złotego. Prezes NBP niejednokrotnie podkreślał, że silny złoty jest gospodarce niepotrzebny. Polityka kursowa mimo, że leży w gestii Narodowego Banku Polskiego, to również działania rządu - choćby w zakresie sposobu zakupu i sprzedaży środków związanych z naszym uczestnictwem w Unii

Europejskiej czy zarządzania długiem stoją w kontrze do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.
Polska jest małą, otwartą gospodarką, uczestniczącą w międzynarodowym podziale pracy i związaną z tym specjalizacją. W związku z tym jest nastawiona na konieczność importu wielu dóbr, czy usług, tak na zaopatrzenie wewnętrznego rynku konsumpcyjnego, jak i na zabezpieczenie w surowce, komponenty i półprodukty sektora wytwórczego. W konsekwencji wskazywany kilka dekad temu mechanizm korzystania przez poszczególne gospodarki z osłabiania kursu waluty krajowej wobec walut głównych kontrahentów, dziś nie ma na nas istotnego pozytywnego oddziaływania. Prowadzi natomiast do znacznego dynamizowania procesów inflacyjnych.
Pozwolenie na nadmierne osłabienie złotego, deprecjację kursu, działa proinflacyjnie w średnim okresie, przekładając się na ceny importowanych dobór i surowców, stymulując co prawda eksport, ale jednocześnie przyczyniając się do dalszego wzrostu cen dóbr finalnych na rynku krajowym i wtórnie prowadząc do wzrostu cen czynników produkcji w tym kluczowych kosztów pracy.
W roku 2020 płaca minimalna została podniesiona o 16% przy bardzo niskiej inflacji. Było to szczególnie dotkliwe dla firm niewielkich, zwłaszcza działających w niedużych ośrodkach, gdzie siła nabywcza potencjalnych klientów może nie być wystarczająca, by sprostać nowym cennikom. Mimo że dla całej gospodarki rok 2020 był wyjątkowo trudny, z początkiem roku 2021 płaca minimalna została podniesiona o dalsze 7% - wciąż przy niskiej inflacji. W początku roku 2022 płaca minimalna wzrosła ponownie o kolejne 7%. Wypada podkreślić, że zmiany te nie oddziałują jedynie na wąska grupę pracowników o najniższych poborach, ale wymuszają zmiany całej drabiny płac. Ponadto zmiany związane z Nowym Ładem zmuszą wielu przedsiębiorców do znacznego zwiększenia płac pracowników z warstwy kierowniczej i specjalistów ustawiających i kontrolujących procesy w przedsiębiorstwach. Będzie to konieczne, by zmniejszyć ryzyko migracji osób szczególnie istotnych dla firm z grup pracowników najbardziej poszukiwanych w europejskiej i światowej gospodarce, a zarazem najbardziej mobilnych.
Trzecia grupa kosztów wiąże się z systematycznym wzrostem istniejących i wprowadzaniem dodatkowych danin obciążających koszty produkcji. Szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców są te związane z korzystaniem z wody, gospodarką odpadami, wykorzystaniem energii, ale również wzrostami akcyzy. Przykładem może być tu również opłata cukrowa. Wprowadzane doraźnie działania z tarczy antyinflacyjnej w całości pomijają przedsiębiorców, których dodatkowe daniny dotyczą, a które mają później przełożenie na podwyższenie cen i świadczonych usług, przy niezmienionych marżach.
Kolejna grupa kosztów wynika ze wzrostu niepewności w gospodarce (w tym również niepewności co do przyszłego kształtu otoczenia prawno-gospodarczego). Wzrost ryzyka wprost implikuje zwiększenie kosztów finansowania – zwłaszcza długoterminowego inwestycyjnego, ale również wzrost ceny pozyskiwania przez przedsiębiorców zabezpieczeń niezbędnych w obrocie gospodarczym.
Ostatnia grupa szybko rosnących kosztów związana jest z coraz większym stopniem komplikacji otoczenia prawno-gospodarczego przedsiębiorstw. Powoduje ona wzrost wydatków na obsługę księgowa i prawną przedsiębiorstw oraz wzrost kosztów gromadzenia i przetwarzania dokumentacji. Bardzo dynamicznie rosną również koszty zespołów wewnętrznych w przedsiębiorstwach jak i koszty obsługi zewnętrznej. Skala komplikacji przepisów obserwowana zwłaszcza teraz, u progu wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu,

jest tak wysoka, że powoduje wyjście z rynku wielu podmiotów oferujących dotąd z sukcesem obsługę księgową i prawną firm. Spadek podaży tych usług to dodatkowy czynnik kosztotwórczy.
Jednocześnie administracja nie robi odpowiednio wiele by zwiększać wpływ czynników mogących przyczyniać się do ograniczania inflacji – jak choćby zakończenie sporu z UE skutkujące napływem na nasz rynek znaczących środków.
Z punktu widzenia problematyki inflacji wiele do życzenie pozostawia też polityka energetyczna. W szczególności w obszarze dywersyfikacji zakupów i zapewnienia stabilności cen surowców energetycznych, ale również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.
Silne działanie czynników kosztotwórczych specyficznych jedynie dla naszej gospodarki znacząco obniża naszą konkurencyjność cenową na rynku krajowym i międzynarodowym wobec konkurentów nie muszących się borykać z takim zwiększeniem kosztów. Coraz trudniej więc w naszych przedsiębiorstwach o utrzymywanie rozwoju, poprawę warunków pracy, inwestycje i innowacyjność.
Wysoki poziom inflacji ma też przełożenie na rynek długu. Im wyższa bieżąca stopa inflacji i im wyższa (oczekiwana) przyszła inflacja, tym wyższe będą oczekiwane stopy zwrotu na całej krzywej dochodowości, ponieważ inwestorzy będą żądać wyższych stóp zwrotu, aby zrekompensować ryzyko inflacji. Jednocześnie, wraz z koniecznym wzrostem poziomu stóp procentowych, część podmiotów będzie miało problem z obsługą swoich zobowiązań kredytowych, a pozyskanie nowych strumieni finansowania będzie trudniejsze, co może przełożyć się na już podjęte działania inwestycyjne firm jak i podejmowanie nowych projektów inwestycyjnych. W połączeniu z innymi podejmowanymi obecnie przez rząd działaniami, w tym zwłaszcza w związku z chaotycznym wdrażaniem i ostatecznym kształtem Polskiego Ładu, przekłada się to na systemowe pogorszenie klimatu inwestycyjnego Polski.
Rada Przedsiębiorczości oczekuje, że administracja w walce z inflacją nie poprzestanie na krótkoterminowych działaniach doraźnych, mających przede wszystkim spłaszczyć szok cenowy, lecz przede wszystkim zajmie się minimalizacją swego negatywnego wpływu dynamizującego procesy inflacyjne w średnim terminie. W szczególności Rada Przedsiębiorczości oczekuje:
• Zaprzestania podnoszenia podatków i danin. Stosunek dochodów państwa do PKB powinien zostać utrzymany na obecnym poziomie i nie powinien być zwiększany.
• Zaprzestania dalszej komplikacji przepisów obowiązujących przedsiębiorców. Nadmierna i rosnąca komplikacja przepisów generuje niepotrzebne koszty. Przepisy powinny być upraszczane.
• Środki walutowe jakie pozyskuje rząd z zewnątrz (fundusze unijne, środki z pożyczek międzynarodowych, środki z emisji obligacji) powinny być wymieniane na złote na rynku.
Oczekujemy również poprawy polityki monetarnej NBP, która zareagowała podwyżkami stóp zdecydowanie za późno, dopuszczając do wzrostu inflacji znacząco powyżej celu inflacyjnego, do poziomu najwyższego w UE poza Estonią i Litwą (dla porównania inflacja w Czechach w grudniu wzrosła do jedynie 5.4% przy inflacji dla strefy euro mierzonej HICP na poziomie 5.0%), prowadząc do przełożenia się na oczekiwania inflacyjne i utrwalenie inflacji, a jednocześnie wymuszając ostrzejsze działania na obecnym etapie. Oczekujemy zwłaszcza skokowej poprawy jakości komunikacji NBP z rynkiem.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Oferty pracy dla Cudzoziemców i Polaków

 Пропозиції роботи

 

 

więcej

szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie 26.04.2022

O procesie restrukturyzacji firmy w naszej Izbie

więcej

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Eksportujesz towary? Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

więcej

Prof. dr hab. Witold Modzelewski w IGPW

 Porozmawiajmy o pomocy dla Ukraińców o obowiązującym stanie prawnym oraz o sytuacji gospodarczej Polska-Rosja i Nowym Ładzie 2022

więcej

#DajemyUkrainieEnergię

  #DajemyUkrainieEnergię

więcej

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE CZŁONKÓW IGPW

"IZBA W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE" -17.03.2022 r.

więcej

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

niezbędnik przedsiębiorcy

https://arbitrazwielkopolski.pl

więcej

spotkanie online dla przedsiębiorców-pożyczki unijne

POŻYCZKI UNIJNE - ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIEBIORCÓW

więcej

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości  w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

więcej

List otwarty IGPW do PGNIG

List otwarty Członków Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski do PGNiG

więcej

szkolenie Polski Ład z Iwoną Kamińską-Lech

Ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to 258 stron przepisów, która zmieniła aż 26 ustaw.

więcej

Giełda Pracy

Jeżeli prowadzicie rekrutację, zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia

więcej

Nowi Członkowie IGPW Koncept sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o. w Pile

więcej

Nowi Członkowie IGPW Zaufana Księgowa

Biuro Rachunkowe Zaufana Księgowa Paulina Ziętara

więcej

szkolenie - sprawozdawczość w systemie BDO za 2021

15 marca 2022 roku mija termin sporządzenia w bazie BDO sprawozdania dot. wytwarzanych w roku 2021 odpadów

więcej

Bez krawata

Spotkanie Członków Izby w Klubie Scena

więcej

szkolenie POLSKI ŁAD

szkolenie stacjonarne  POLSKI ŁAD

26 stycznia 2022

więcej

szkolenie - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

szkolenie środowiskowe - baza KOBIZE - sprawozdawczość za 2021

więcej

7 stycznia, dniem wolnym od pracy

7 stycznia br. dniem wolnym od pracy

więcej

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

link z webinarium Estoński CIT - Ministertwo Finansów-IGPW

więcej

RODO

więcej

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się

deklaracje CEEB - obowiązki przedsiębiorców - zapoznaj się z nowymi przepisami środowiskowymi

więcej

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

Webinarium Polski Ład - Estoiński CIT z Ministerstwem Finansów

więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły dot. inwestycji miejskich w 2022 roku

więcej

spotkanie informacyjne dot. CEEB - obowiązek przedsiębiorców

bezpłatne spotkanie informacyjne dot. CEEB

więcej

BEAUTY SHOW by LaLill NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

 BEAUTY SHOW by LaLill 27.11.2021 - NAJWIĘKSZE WYDARZENIE KOSMETYCZNE W REGIONIE

więcej

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy

bezpłatne stacjonarne warsztaty - Prawo Pracy z Państwową Inspekcją Pracy 

więcej

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant

spotkanie Bez Krawata w Scena Bar & Restaurant
 

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

Spotkanie bez krawata

Zapraszamy Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski na kolejne z cyklu spotkanie #BezKrawata w Scena Bar & Restaurant

więcej

praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

Praktyczne warsztaty baza BDO i sprawozdawczość

więcej

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie - Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

akt powołania Prezesa Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego oddziału w Pile

więcej

Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

szkolenie - Jak uniknąć kar – czyli dobre praktyki RODO

więcej

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

bony na cyfryzację MŚP - wsparcie ze środków UE - spotkanie z PARP

więcej

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

Walne Zgromadzenie IGPW za nami

więcej

szkolenie środowiskowe, odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

 szkolenie środowiskowe - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

więcej

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego - 23 czerwca 2021 r.

Powołanie Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

więcej

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

e-seminarium - Nauczycielu „Idą zmiany – tym razem nie zostańmy z nimi sami”

więcej

Punkt Szczepień w IGPW

Punkt Szczepień w IGPW

więcej

V Festwil, Piła czuje Bluesa

V festiwal Piła Czuje Bluesa, stanowiący prawdziwe święto dobrej muzyki ❗️❗️❗️

więcej

Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór

Dołącz do rewolucji wodorowej już teraz

więcej

Apel Członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Apel Członków Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski do Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów regionu północnej Wielkopolski.

więcej

Szkolenie optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

Optymalizacja Procesu Sprzedaży, czyli jak zwiększyć sprzedaż w małej i średniej firmie B2B?

więcej

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ALERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW spotkanie on-line Przedsiębiorcy-Przedsiębiorcom 27.04.2021 g. 11:00

więcej

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

szkolenie on-line Wdrożenie RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych 22.04.2021

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 Szkolenie on-line dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

więcej

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

Przepływ Pracy i Komunikacji w Firmie - szkolenie on-line dla członków IGPW

więcej

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

szkolenie on-line RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

więcej

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

szkolenie on-line dla mikro i małych firm dot. PPK - obowiązek pracodawców

więcej

Baza KOBIZE szkolenie on-line 16 lutego

Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

więcej

szkolenie on-line - Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

szkolenie on-line  -  Wymagania dotyczące magazynowania odpadów - nowe wytyczne

więcej

KOBIZE szkolenie on-line, zapraszamy 3 lutego 2021 r.

 KOBIZE  szkolenie on-line

więcej

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

II edycja szkoleń edukacyjnych KRUK

więcej

Trzy SZKOLENIA on-line z zakresu ochrony środowiska

Trzy SZKOLENIA on-line  z zakresu ochrony środowiska

więcej

szkolenie on-line o wdrożeniu RODO w 7 krokach

szkolenie on-line  o wdrożeniu RODO w 7 krokach

więcej

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

Szkolenie on-line - JPK_VAT z deklaracją - 22 października 2020

więcej

Konferencja o edukacji w szkołach północnej Wielkopolski

Konferencja o edukacji  w szkołach północnej Wielkopolski

więcej

Praktyczne warsztaty Baza BDO krok po kroku i SPRAWOZDAWCZOŚĆ za 2019 r.

Warsztaty baza BDO i sprawozdawczość z zakresu wytworzonych odpadów  za rok 2019

więcej

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników. BAZA BDO KROK PO KROKU.

Warsztaty dla przedsiębiorców i ich pracowników.  BAZA BDO KROK PO KROKU.

więcej

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców

więcej

Porady on-line - współpraca z PIP o. Piła

Porady on-line  - współpraca z PIP o. Piła

więcej

Porady on-line - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

 Porady on-line  - współpraca IGPW z ZUS o. Piła

więcej

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Rada Przedsiębiorczości apeluje o pilne wypracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

więcej

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

Akcja "Maseczki ochronne dla pracowników i ich rodzin". Bądź odpowiedzialnym pracodawcą !!!

więcej

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

ZMIANY DOT. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY!

więcej

Bezpieczna naklejka - Studio K2

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych rodzin, pracowników oraz klientów - Studio K2

więcej

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

więcej

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

Nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej 31 marca na 01 kwietnia

więcej

"Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

 "Pilski Voucher na Później" - zaproszenie do składania ofert

więcej

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

Uproszczony wniosek ZUS - koronawirus

więcej

KIG #SolidarnizBiznesem

KIG #SolidarnizBiznesem

więcej

ZUS dot. COVID-19

ZUS dot. COVID-19

więcej

Stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Stanowisko Prezesa IGPW Pana Grzegorza Marciniaka w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

więcej

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

Informacja - zmiana terminów wydarzeń i spotkań

więcej

Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

 Zaproszenie na szkolenie - Baza KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska.

więcej

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

Warszaty - Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta

więcej

Program rabatowy dla członków Izby
Sprawdź korzyści !!!

Program rabatowy to:

  • jedna z najtańszych form promocji marki Partnera
  • budowa lojalności wśród klientów
  • doskonałe narzędzie dotarcia do nowego klienta

więcej

Dlaczego warto przystąpić do izby gospodarczej?

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI
Aby korzystać z bezpłatnego DORADZTWA
Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Aby mógł nam ktoś POMÓC
gdy tego potrzebujemy

więcej

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

Wielkopolska Konkurencyjna - możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

więcej